เฉยข้อสอบปรนัย

1ตอบ     ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2.ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก

3. ตอบ     ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม

4.ตอบ     ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่

5.ตอบ     ง. ไม่มีคำตอบ

6.ตอบ     ค. ความคิด

7.ตอบ     ก. การสอบถาม

8.ตอบ    ข. Anastasi

9.ตอบ     ง. การเรียนรู้

10.ตอบ     ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง

11.ตอบ     ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน

12.ตอบ     ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว

13.ตอบ     ค. การสังเกต

14.ตอบ     ค. โทรทัศน์

15.ตอบ     ข. Likert

16.ตอบ     ค. Likert

17.ตอบ     ค. ทางตรงและทางอ้อม

18.ตอบ     ก. การสำรวจ

19.ตอบ     ก. การหยั่งเสียงก่อนการเลือกตั้ง

20.ตอบ     ข. ทางอ้อม

21.ตอบ     ข. การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

22.ตอบ     ข. InCongruent Change

23.ตอบ     ค. เปลี่ยนแปลงไปคนละทาง

24.ตอบ     ก. เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน

25.ตอบ     ง. ข้อ ก. ข้อ ค.ถูก

26.ตอบ     ก. อาจเสี่ยงที่ตอบตามตรง ตอบตามที่สังคมชอบมากกกว่า

27.ตอบ     ข. การสร้างภาพเพ้อฝัน

28.ตอบ     ง. ครูและเพื่อน

29.ตอบ     ข. Affective

30.ตอบ     ก. บ้าน

31.ตอบ     ค. จุดประสงค์

32.ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

33.ตอบ     ง. อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับฝึกฝนมา

34.ตอบ  ง. น้อยกว่า 4 ปี

35.ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

36.ตอบ     ก. คุรุสภา

37.ตอบ     ง. ผู้สั่งสอนศิษย์

38.ตอบ     ค. ปิโย

39.ตอบ     ก.  ครูสมชายใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้

40.ตอบ       ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

41.ตอบ     ข. 500บาท

42.ตอบ     ง. 39 คน

43.ตอบ     ข. 17 คน

44.ตอบ     ค. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

45.ตอบ     ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

46.ตอบ     ก. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

47.ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

48.ตอบ     ง. ได้รับการยกเว้นทุกข้อ

49.ตอบ     ก. อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

50.ตอบ     ก. เลขาธิการคุรุสภา

51.ตอบ     ข. 5 ปี

52.ตอบ     ค. 5 ปี

53.ตอบ     ค. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน

54.ตอบ     ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน

55.ตอบ     ง. ครูทุกคน

56.ตอบ     ง. ครูผู้สอนในชั้นนั้นๆ

57.ตอบ     ง. ครูผู้สอน

58.ตอบ     ก. ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้

59.ตอบ     ข. นักเรียน

60.ตอบ     ข. จัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชุมชน

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s