ข้อสอบอัตนัย

1.พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติให้ความหมายวัฒนธรรมอย่างไร

 1. วิถีการดำเนินชีวิต
 2. ลักษณะที่เจริญงอกงาม
 3. ความกลมเกลียวของชาติ
 4. ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. ข้อใดคือความสำคัญที่สุดของวัฒนธรรม

 1.  ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
 2.  เป็นเครื่องมือจัดระเบียบสังคมมนุษย์
 3.  สร้างความเป็นหนึ่งแก่สมาชิกในสังคม
 4.  ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคม

3. วัฒนธรรมแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

 1. 2 ประเภท
 2.  3 ประเภท
 3. 4 ประเภท
 4.  5 ประเภท

4. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

 1.  เครื่องมือ
 2.  กฎหมาย
 3.  บ้านเรือน
 4. เครื่องแต่งกาย

5. ข้อใดคือลักษณะที่สำคัญที่สุดของวัฒนธรรมไทย

 1. นับถือระบบเครือญาติ
 2. เป็นสังคมเกษตรกรรม
 3.  มีแบบแผนทางพิธีกรรม
 4. ยึดถือในการบุญการกุศล

จากตัวเลือกที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 6-9

 1. นิยมความสนุกสนาน
 2.  นับถือระบบเครือญาติ
 3.  ยึดถือในการบุญการกุศล
 4.  เป็นสังคมเกษตรกรรม

6. งานบวชมักจะมีลิเก
7. คนไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
8. การละเล่นในฤดูเก็บเกี่ยว
9. ผู้น้อยให้ความเคารพผู้ใหญ่เหมือนเครือญาติ
10. วัฒนธรรมไทยผสมผสานวัฒนธรรมใดมากที่สุด

 1. จีน อินเดีย
 2. จีน เขมร
 3. ตะวันตก เขมร
 4.  อินเดีย ตะวันตก

11. ข้อใดมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันมากที่สุด

 1. ลักษณะนิสัยดั้งเดิมของคนไทย
 2. คำสอนและพิธีกรรมทางศาสนา
 3. ลักษณะสังคมเกษตรกรรม
 4. อารยธรรมและเทคโนโลยีต่างชาติ

12. แนวทางปฏิบัติที่สำคัญที่สุดในการปลูกฝังวัฒนธรรมประจำชาติคือข้อใด

 1. การใช้กระบวนการศึกษา
 2. การพัฒนาให้คนในชาติเข้าใจแก่นแท้วัฒนธรรม
 3. การพัฒนาให้คนในชาติเรียนรู้วัฒนธรรมโลก
 4. นำวัฒนธรรมอื่นมาปรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมเดิม

13. สถาบันใดในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญที่สุดในการปลูกฝังภูมิปัญญา

 1.  สถาบันครอบครัว
 2. สถาบันการศึกษา
 3. สถาบันเศรษฐกิจ
 4. สถาบันการเมืองการปกครอง

14. ความสามารถในการจัดการรักษาสุขภาพของคนในชุมชนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาสาขาใด

 1. สาขาสวัสดิการ
 2. สาขาการจัดการ
 3. สาขาการแพทย์แผนไทย
 4. สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

15. สิทธิมนุษยชนเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อใด

 1.  ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
 2. หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
 3. ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2
 4. หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

16. การตระหนักถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าชีวิตเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนข้อใด

 1.  สิทธิในชีวิต
 2. สิทธิในการยอมรับนับถือ
 3. สิทธิในการดำเนินชีวิต
 4. สิทธิในการพัฒนาตนเองตามแนวทาง

จากตัวเลือกที่กำหนดตอบคำถามข้อ 17-20

 1.  หลักเสรีภาพ
 2. หลักความเสมอภาค
 3. หลักภราดรภาพ
 4.  หลักความยุติธรรม

17. การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
18. การขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ตามคุณวุฒิโดยเท่าเทียม
19. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติฉันท์พี่น้อง
20. เป็นมาตรฐานวัดที่บ่งบอกความเป็นสิทธิมนุษยชน
21. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 1.  ฟ้องคดีต่อผู้เสียหาย
 2. ลงโทษผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 3. ส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
 4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการ

22. ข้อใดไม่ใช่ความผิดต่อแผ่นดิน

 1. ความผิดฐานหมิ่นประมาท
 2. ความผิดฐานฆ่าคนตาย
 3.  ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 4.  ถูกทุกข้อ

23. ข้อใดเป็นการกระทำที่เป็นความผิด

 1.  การป้องกันตนเองให้พ้นอันตราย
 2. การป้องกันคนอื่นให้พ้นอันตราย
 3. การป้องกันพอสมควรแก่เหตุ
 4. การกระทำโดยบันดาลโทสะ

24. เด็กอายุเท่าใดกระทำผิดไม่ต้องรับโทษ

 1. ต่ำกว่า 5
 2. ต่ำกว่า 6
 3.  ต่ำกว่า 7
 4.  ต่ำกว่า 8

25. ข้อใดคือโทษทางอาญาที่สูงที่สุด

 1. จำคุก
 2.  กักขัง
 3. ปรับ
 4. ริบทรัพย์สิน

26. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนสบคบกันตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

 1. 5 คน
 2. 10 คน
 3. 15 คน
 4. 20 คน

27. ความผิดประเภทใดยอมความไม่ได้

 1.  ความผิดต่อแผ่นดิน
 2. ความผิดทำร้ายจนถึงตาย
 3. ความผิดต่อเสรีภาพและชื่อเสียง
 4.  ข้อ ก และ ข ถูก

จากตัวเลือกที่กำหนดตอบคำถามข้อ 28-31

 1.  ความผิดฐานลักทรัพย์
 2. ความผิดฐานปล้นทรัพย์
 3. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์
 4.  ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

28. การขโมยเอากระเป๋าของผู้อื่นไป
29. ใช้มือกระชากกระเป๋าเงินของผู้อื่นไป
30. รับทรัพย์จากผู้อื่นแล้วเบียดบังมาเป็นของตน
31. การชิงทรัพย์ผู้อื่น โดยร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
32. ข้อใดคือสภาพบังคับทางแพ่ง

 1. ปรับ
 2. จำคุก
 3.  ริบทรัพย์
 4. ใช้ค่าสินไหมทดแทน

33. ข้อใดเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 1. ความยึดมั่นในค่านิยมสังคม
 2.  การขาดความยุติธรรมในสังคม
 3. การขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
 4. การไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน

34. ข้อใดเป็นหลักการจัดการความขัดแย้งเชิงรุก

 1. การอดทนต่อปัญหา
 2. การวางตนเป็นกลาง
 3. การสร้างความเป็นธรรม
 4. การยอมรับในความแตกต่าง

35. ข้อใดควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการลดความขัดแย้งในสังคม

 1. การไต่สวน
 2. การมีส่วนร่วม
 3. การเจรจาไกล่เกลี่ยกันเอง
 4.  การใช้มาตรการหรืออำนาจทางกฎหมาย

36. ข้อใดเป็นความขัดแย้งด้านคุณค่าหรือค่านิยม

 1. ด้านศาสนา
 2. ด้านโครงสร้าง
 3. ด้านผลประโยชน์
 4. ด้านข้อเท็จจริงและข้อมูล

37. ระบอบการปกครองในปัจจุบันจำแนกได้เป็นกี่ระบอบ

 1. 2 ระบอบ
 2. 3 ระบอบ
 3. 4 ระบอบ
 4. 5 ระบอบ

38. อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศคืออำนาจใด

 1.  เบ็ดเสร็จ
 2.  อธิปไตย
 3. รัฐธรรมนูญ
 4. สมบูรณาญาสิทธิราช

39. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของใคร

 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
 2. พระมหากษัตริย์
 3. นายกรัฐมนตรี
 4. ประชาชน

40. กฎหมายหลักในการปกครองประเทศคืออะไร

 1. กฤษฏีกา
 2. อธิปไตย
 3. รัฐธรรมนุญ
 4. พระราชบัญญัติ

41. รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีกี่รูปแบบ

 1. 2 แบบ
 2.  3 แบบ
 3.  4 แบบ
 4. 5 แบบ

42. ประเทศใดที่ไม่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์

 1. จีน
 2. คิวบา
 3. อิตาลี
 4. เกาหลีเหนือ

43. ประเทศไทยมีการปกครองประชาธิปไตยแบบใด

 1. รัฐสภา
 2. ประธานาธิบดี
 3. กึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
 4. ไม่มีข้อถูก

44. ข้อดีของการปกครองแบบประชาธิปไตยคืออะไร

 1. ประชาชนได้มีสิทธิปกครองตนเอง
 2. ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง
 3. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค
 4. ถูกทุกข้อ

45. ข้อเสียของการปกครองแบบประชาธิปไตยคืออะไร

 1. ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพ
 2. เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง
 3. กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 4. ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ประเทศง่าย

46. รัฐสภาทำหน้าที่ใด

 1. บริหาร
 2. ตุลาการ
 3. เบ็ดเสร็จ
 4. นิติบัญญัติ

47. ข้อใดไม่ใช่การบริหารราชการส่วนกลาง

 1. สำนักนายกรัฐมนตรี
 2.  กระทรวง
 3.  ตำบล
 4. กรม

48. หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออะไร

 1. จังหวัด
 2. อำเภอ
 3.  ตำบล
 4. หมู่บ้าน

49. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารส่วนจังหวัดนอกเขตเทศบาลคืออะไร

 1.  อบจ.
 2. อบต.
 3. เทศบาล
 4.  สุขาภิบาล

50. ข้อใดเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ

 1.  เทศบาล
 2. เมืองพัทยา
 3. กรุงเทพมหานคร
 4. ข้อ ก และ ข ถูก

51. ข้อใดกล่าวถึงการเลือกตั้งได้ถูกต้อง

 1. ก่อให้เกิดบูรณาการทางสังคม
 2. เหมาะสำหรับการปกครองทุกรูปแบบ
 3. เป็นกลไกเชื่อมการเมืองกับประชาชน
 4.  เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดของประชาธิปไตย

52. การแจ้งเหตุอันสมควรทีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งควรแจ้งภายในกี่วัน

 1. 1 วัน
 2. 7 วัน
 3.  15 วัน
 4. 30 วัน

53. หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะทำให้เสียสิทธิข้อใด

 1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 2. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
 3. สิทธิสมัครรับเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 4. ถูกทุกข้อ

54. จุดประสงค์สำคัญที่สุดในการกำหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของประชาชน

 1. เพื่อเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเลือกตั้ง
 3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
 4. เป็นหน้าที่ของประชาชนตามหลักการเลือกตั้ง

55. หน่วยงานใดไม่ใช่องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบอำนาจรัฐ

 1. องค์การอัยการ
 2.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 3. คณะกรรมการเลือกตั้ง
 4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

56. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ถูกตรวจทรัพย์สิน

 1. นายกรัฐมนตรี
 2. ข้าราชการประจำ
 3. ข้าราชการการเมือง
 4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

57. รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิบัติอย่างไร

 1. ไม่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 2.  เป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
 3. ดำรงตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยราชการ
 4. รับเงินหรือประโยชน์จากทางราชการ

58. ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนเท่าใดมีสิทธิ์เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตำแหน่งได้

 1. ไม่น้อยกว่า 20,000 คน
 2. ไม่น้อยกว่า 30,000 คน
 3. ไม่น้อยกว่า 40,000 คน
 4. ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

59. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนเท่าใดสามารถถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้

 1.  1 ใน 3
 2. 2 ใน 3
 3.  3 ใน 5
 4.  4 ใน 5

60. ข้อใดเป็นการจำกัดการผูกขาดและการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของรัฐ

 1. นายกรัฐมนตรีอยู่ได้ไม่เกิน 8 ปี
 2. การให้มีหมวดการคลังและงบประมาณ
 3. การให้องค์การอัยการเป็นอิสระจากรัฐบาล
 4. ถูกทุกข้อ
โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s